16 Tháng Tư 2021
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 LÀ NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN *** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2021)
 
 
 

Diên Khánh phối hợp đánh giá kết quả 03 năm triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

26/03/2021 14:40   admin    70 lần

        Thực hiện Công văn số 592/MTTQ-BTT, ngày 15/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa v/v đánh giá kết quả 03 năm triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Ngày 25/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo UBND huyện phối hợp đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2019 - 2021.

         Căn cứ Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT, ngày 16/4/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch Liên tịch số 4682/KHLT-MTTQ-UBND, ngày 20/5/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT, ngày 18/8/2017; Hướng dẫn số 17/HD-MTTQ-BTT, ngày 24/3/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; Kế hoạch Liên tịch số 01/KHLT-MTTQ-UBND, ngày 17/6/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện về tổ chức Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Giai đoạn 2019 - 2021, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” Diên Khánh đạt được một số kết quả trọng tâm sau:

          1/ Công tác triển khai:

          + Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Lãnh đạo UBND huyện phát động rộng rãi đến 97 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cơ sở và các tầng lớp nhân dân ở 93 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

          + Thông qua Hội nghị triển khai phong trào thi đua hàng năm, Hội nghị chuyên đề của huyện và ngành cấp trên; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương kết hợp tuyên truyền vận động với việc phát động mỗi tập thể, cá nhân có cách làm mới, sáng tạo, năng suất, hiệu quả để nhận rộng áp dụng; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy sáng kiến, ý tưởng mới góp phần xây dựng cơ sở cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

          + Gắn việc thi đua “Đoàn kết sáng tạo” với nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; nâng cao năng suất lao động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình.

          2/ Công tác tuyên truyền:

          Nội dung tuyên truyền:

          + Tuyên truyền về ý nghĩa của các sáng kiến, ý tưởng mới; về sự cần thiết tổ chức Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; phát huy vai trò của Mặt trận Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức phong trào.

          + Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến, ý tưởng đã được xét công nhận.

          Hình thức: Thông qua hệ thống Truyền thanh huyện và cơ sở; Trang thông tin điện tử huyện; Trang thông tin điện tử các địa phương; tổ chức trao đổi, lồng ghép với các hội nghị, sinh hoạt chi - tổ hội của các đoàn thể.

          Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện.         

         3/ Kết quả:

          a) Về đăng ký:

          Qua phát động, Hội đồng xét sáng kiến, cải tiến của huyện đã tiếp nhận 139 hồ sơ đăng ký sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn huyện, trong đó:

          - Năm 2019 đăng ký 48 sáng kiến, cải tiến.

          - Năm 2020 đăng ký 46 sáng kiến, cải tiến.

          - Năm 2021 đăng ký 45 sáng kiến, cải tiến.

          b) Về tổ chức đánh giá:

          Vào tháng 12 hàng năm, trên cơ sở báo cáo của các cá nhân, sau khi được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các địa phương xét duyệt, công nhận và đề nghị, Hội đồng xét sáng kiến, cải tiến của huyện tiến hành đánh giá, công nhận kết quả thực hiện sáng kiến theo các tiêu chí quy định.

          Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến, cải tiến tham gia xét, công nhận.

         c) Về kết quả công nhận:

          Sáng kiến, cải tiến là quá trình nỗ lực và cố gắng tìm tòi, nghiên cứu của cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thể hiện được ý tưởng và kinh nghiệm, góp phần tăng năng suất, tiết kiệm; thể hiện tính mới, tính phù hợp, tính tập thể, tính thiết thực, tính kinh tế và hiệu quả; được Hội đồng xét duyệt huyện cho phổ biến và áp dụng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, cụ thể:

          * Năm 2019 có 20/48 sáng kiến, cải tiến được công nhận (trong đó có 04 cán bộ trong hệ thống Mặt trận, 03 cán bộ trong hệ thống các tổ chức thành viên):

          - Một số sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm tiêu biểu của cán bộ trong hệ thống Mặt trận như:

          + “Kinh nghiệm trong công tác tham mưu vận động, đoàn kết các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay”.

          + “Mỗi Tổ công tác Mặt trận gắn với một hộ nghèo”.

          + “Nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị”.

          + “Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực hiện mô hình Dân vận khéo”.

          - Một số sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm tiêu biểu của cán bộ trong hệ thống các tổ chức thành viên như:

          + “Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn góp phần hạn chế tình trạng bỏ học” của Hội Phụ nữ.

          + “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB Nông dân với pháp luật” của Hội Nông dân.

          + “Phần mền quản lý đoàn viên, hội viên cơ sở” của Đoàn Thanh niên.

          * Năm 2020 có 21/46 sáng kiến, cải tiến được công nhận (trong đó có 05 cán bộ trong hệ thống Mặt trận, 06 cán bộ trong hệ thống các tổ chức thành viên):

          - Một số sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm tiêu biểu của cán bộ trong hệ thống Mặt trận như:

          + “Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị”.

          + “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận”.

          + “Phát huy vai trò các tộc họ trong Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

          + “Tổ chức thăm hỏi, chia buồn, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lệ tang” theo Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL, ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

          + “Công tác vận động trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng cổng chào văn hóa trên địa bàn xã”.

          - Một số sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm tiêu biểu của cán bộ trong hệ thống các tổ chức thành viên như:

          + “Công tác tham mưu nâng cao hiệu quả của hoạt động can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại”, “Tủ quần áo từ thiện đong đầy tình yêu thương”, “Tuyên truyền, vận động thu phí vệ sinh môi trường”, “Cho đi là còn mãi” của Hội Phụ nữ.

          + “Giải pháp nâng cao tỷ lệ sản xuất lúa chất lượng cao trên các xứ đồng” của Hội Nông dân.

          + “Giải pháp tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi thông qua địa chỉ đỏ” của Đoàn Thanh niên.

          Sáng kiến, cải tiến được cụ thể hóa bằng việc áp dụng và nhân rộng cách làm hay, hiệu quả để xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2019 và năm 2020, toàn huyện xây dựng được 61 mô hình tự quản ở khu dân cư, trong đó có 12 mô hình được nhận rộng từ cách làm hay, mô hình hiệu quả từ năm 2019 và tập trung vào Nội dung của Cuộc vận động như: Tuyến đường hoa, Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, Vận động nhân dân bỏ rác đúng ngày giờ và nơi quy định, Thắp sáng đường quê, Tự quản vệ bảo vệ môi trường…  

          4/ Công tác khen thưởng:

          - Trên cơ sở kết quả xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng của cá nhân, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã biểu dương 09 cán bộ trong hệ thống Mặt trận và 09 cán bộ trong hệ thống các tổ chức thành viên vào dịp tổng kết công tác năm của tổ chức mình, đồng thời đưa nội dung các sáng kiến, cải tiến áp dụng vào thực tiễn vào những năm tiếp theo.

          - Năm 2019 và năm 2020, toàn huyện có:

          + Có 06 lượt tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc; 31 lượt tập thể được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; 10 tập thể và 07 cá nhân được tặng bằng khen.

          + Chủ tịch UBND huyện tặng tiền thưởng cho 22 lượt đơn vị dẫn đầu khối thi đua huyện; tặng tiền thưởng cho các địa phương xếp nhất, nhì, ba của khối thi đua; 41 lượt cá nhân được công nhận sáng kiến, cải tiến; 104 lượt tập thể và 724 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào.

          + Trong năm 2019 và năm 2020 đã bình xét và khen thưởng thành tích phong trào, thành tích chuyên đề cho 305 lượt tập thể và 419 lượt cá nhân; trong đó, có 22 lượt cá nhân là lãnh đạo (Trưởng - Phó và tương đương).

          - Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020), toàn huyện có:

          + 15 tập thể và 23 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen (trong đó có: Tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh và 02 cá nhân là cán bộ trong hệ thống Mặt trận).

          + 67 tập thể và 274 cá nhân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các địa phương được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen (trong đó có: 20 hộ gia đình, 03 khu dân cư, 05 Trưởng Ban CTMT, 08 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch Mặt trận cơ sở, 22 cán bộ trong hệ thống các tổ chức thành viên).

Anh Tuấn

 

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.