01 Tháng Hai 2023
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO******Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 
 
 

Chức năng nhiệm vụ

24/08/2017 15:21   admin    18396 lần

I. VĂN PHÒNG

+Văn phòng

- Tham mưu, giúp việc Ban thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các thông tin đi và đến; lập kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm; dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ, đột xuất.

- Chủ động phối hợp với các ban chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham mưu Ban thường trực về công tác thi đua - khen thưởng; theo dõi công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; các chế độ BXH, BHYT cho CBCC cơ quan.

- Phối hợp với các ban theo dõi các đơn vị phối hợp.

- Tham mưu Đảng đoàn các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

+Tổ chức

- Tham mưu xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách; việc thành lập các Hội đồng tư vấn; các quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, của Ban thường trực và các thành viên Ủy ban Mặt trận.

- Tham mưu Ban thường trực, Đảng đoàn công tác quản lý cán bộ chuyên trách tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham gia góp ý kiến với cấp ủy cấp huyện trong việc sắp xếp, đề bạt, thay thế, thực hiện chính sách đối với cán bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thị, thành phố;

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ Mặt trận các huyện, thị, thành phố và cơ sở hàng năm.

- Theo dõi, quản lý nhân sự tham gia các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; theo dõi việc triển khai đánh giá chỉ số hài lòng PAPI của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hàng năm; hướng dẫn công tác tổ chức và hoạt động của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận theo 06 tiêu chí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn.

- Triển khai, theo dõi, báo cáo việc thực hiện kê khai tài sản hàng năm; theo dõi quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.

- Tham mưu Đảng đoàn các nội dung liên quan đến lĩnh vực do ban phụ trách.

- Theo dõi và tham mưu cho Thường trực các liên tịch: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (về công tác cán bộ, công chức)…

II. BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

+ Dân chủ - Pháp luật

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp, chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; công tác tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân.

- Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện công tác thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra; Quyết định 80 của Chính phủ về giám sát đầu tư cộng đồng.

- Phối hợp các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn theo các nội dung chuyên đề do ban phụ trách, theo dõi.

- Tham mưu công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

- Thường trực Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; theo dõi báo cáo định kỳ hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật của tỉnh.

- Theo dõi, báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân định kỳ theo quy định; theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

- Tham mưu Đảng đoàn các nội dung liên quan đến lĩnh vực do ban phụ trách.

- Theo dõi các liên tịch với các đơn vị sau: Đoàn đại biểu Quốc Hội, HĐND và UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa (về công tác tuyên truyền và chính sách tiền tệ); Ban Nội chính (về công tác phòng, chống tham nhũng, giám sát và phản biện xã hội). Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh (về công tác giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở).

+ Tuyên giáo

- Tham mưu Ban thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các nội dung liên quan đến công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; Thông tin tuyên truyền, phản ảnh những điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

- Tham mưu Ban thường trực triển khai Đề án 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, duy trì và quản lý Trang thông tin điện tử MTTQVN tỉnh, mở rộng các kênh thông tin và định hướng dư luận xã hội trên các kênh thông tin và mạng xã hội; phối hợp tuyên truyền với  các cơ quan báo chí, truyền thông;

- Tham mưu xây dựng, củng cố, tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên tin , bài, thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ thực hiện nhiệm vụ thu thập tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân; nắm bắt và báo cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội định kỳ.

- Tham mưu Ban thường trực triển khai Công tác đối ngoại nhân dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tăng cường các hoạt động trao đổi, giao lưu hợp tác với tổ chức nhân dân các nước, đồng thời vận động, tập hợp người Khánh Hòa ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước.

- Tham mưu Đảng đoàn các nội dung liên quan lĩnh vực do ban phụ trách.

- Theo dõi các liên tịch với các đơn vị sau: Sở Công thương (Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"); Liên hiệp Các hội hữu nghị tỉnh (Phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phối hợp về công tác nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng nhân dân).

III. BAN PHONG TRÀO

+ Phong trào

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ; hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

- Tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình khu dân cư tiêu biểu; tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các đề án, chương trình liên tịch gắn với các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì.

- Theo dõi các chương trình phối hợp liên tịch giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các đơn vị, sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên; theo dõi hoạt động các Tổ chức thành viên trong Khối Mặt trận - Đoàn thể - Hội quần chúng.

- Phối hợp các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn theo các nội dung chuyên đề do ban phụ trách, theo dõi.

- Thường trực Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; theo dõi báo cáo định kỳ hoạt động của Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Theo dõi các liên tịch với các đơn vị sau: Công an tỉnh (về vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới), Biên phòng tỉnh (về xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo), Sở VHTT&DL (về xây dựng KDC văn hóa – gia đình giáo dục), Sở LĐTB&XH (về quản lý, giáo dục các loại tội phạm tại KDC), Sở Y tế (về tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS), Ban ANGT tỉnh (về vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT tỉnh), Hội Khuyến học…

+Dân tộc - Tôn giáo

- Tham mưu Ban thường trực về công tác tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu và đồng bào các dân tộc thiểu số; thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và CBCC nhà nước ở địa phương.

- Tham mưu Ban thường trực tổ chức giao ban theo định kỳ và nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu Ban thường trực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trong vùng đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số.

- Theo dõi hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

- Thường trực Hội đồng tư vấn về dân tộc – tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; theo dõi báo cáo định kỳ hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân tộc – tôn giáo của tỉnh.

- Tham mưu Đảng đoàn các nội dung liên quan đến lĩnh vực do ban phụ trách.

- Theo dõi các liên tịch với các đơn vị sau: Ban Dân tộc tỉnh (Phối hợp công tác dân tộc), Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ (Phối hợp về công tác tôn giáo).

 

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822955 - 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Audemars Piguet replica watches
Bell & Ross replica watches
franck muller replica watches
omega replica watches
panerai replica watches