25 Tháng Sáu 2022
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 
 
 

Tích cực chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

09/03/2021 10:06   admin    181 lần

Còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5). Cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương. Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử - UBBC tỉnh) cho biết:

 


- Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 133/2020 về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh và họp triển khai. Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt đến cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đang triển khai công tác chuẩn bị bầu cử với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao. Công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh đang được triển khai đúng tiến độ.


- Ngoài những nội dung vừa đề cập, toàn tỉnh còn hoàn thành những nội dung gì trong công tác chuẩn bị bầu cử, thưa bà?


- Tỉnh đã thành lập UBBC cấp huyện và cấp xã đảm bảo thời gian quy định. Trên cơ sở dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 5-2, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cấp huyện, cấp xã cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp thực hiện tốt các nội dung tham gia bầu cử; tập huấn nhiệm vụ bầu cử. UBBC tỉnh đã thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử theo thời gian mà Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn.


Các cơ quan liên quan cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về Luật Bầu cử, ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử. Sở Nội vụ đã mở chuyên mục về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên trang thông tin của sở; đăng tải các văn bản, tài liệu hướng dẫn bầu cử của Trung ương và tỉnh… Việc tuyên truyền được thực hiện trước, trong và sau cuộc bầu cử.


Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ấn định Khánh Hòa có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH trên địa bàn tỉnh; được bầu 7 ĐBQH (3 đại biểu của Trung ương, 4 đại biểu địa phương). UBBC tỉnh thống nhất ấn định toàn tỉnh sẽ có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; được bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp huyện và cấp xã, đến nay đã có 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện có thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành ấn định và công bố danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. UBBC tỉnh thống nhất tổ chức bầu cử sớm ở 2 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Trường Sa vào ngày 16-5.


- Xin bà cho biết, thời gian tới, công tác chuẩn bị bầu cử sẽ được tiếp tục triển khai thế nào?


- Theo kế hoạch, trong tháng 3, UBBC các cấp sẽ theo dõi việc thành lập các ban bầu cử ĐBQH và ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử; việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai; tổ chức hội nghị cử tri. UBBC tỉnh sẽ thành lập 9 tổ kiểm tra công tác bầu cử tại 9 đơn vị cấp huyện, một số đơn vị cấp xã và địa điểm bầu cử.


Trong tháng 4, UBND cấp xã sẽ thành lập tổ bầu cử; lập, niêm yết danh sách cử tri và giải quyết các khiếu nại liên quan (nếu có). UBMTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, gửi biên bản, danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND về UBBC các cấp để được thông qua và công bố danh sách chính thức vào cuối tháng 4. UBBC tỉnh sẽ lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH ở tỉnh theo quyết định của Hội đồng Bầu cử quốc gia.


Việc nhận, phân phối tài liệu, phiếu bầu cử; đôn đốc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu sẽ được thực hiện tiếp đó; đồng thời tiếp tục thông báo cho cử tri về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu. UBMTTQ Việt Nam các cấp sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử.


Chậm nhất 3 ngày sau ngày bầu cử, tổ bầu cử gửi biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tới ban bầu cử ĐBQH, ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp tương ứng để các ban lập biên bản xác định kết quả bầu cử (chậm nhất 5 ngày sau ngày bầu cử). Trên cơ sở này, UBBC tỉnh lập biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH ở tỉnh để gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia (chậm nhất 7 ngày sau ngày bầu cử); UBBC các cấp lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Từ đó, UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình (chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử). Những người trúng cử ĐBQH sẽ do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, chậm nhất 20 ngày sau ngày bầu cử.


- Xin cảm ơn bà!

Theo Báo Khánh Hòa

 
Tin liên quan
Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng
Hướng dẫn lập, niêm yết cử tri
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ BẢY: NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
*HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ SÁU: TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
*HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ NĂM: TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ TƯ: VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ BA :CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ HAI - CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ
*HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * MỤC LỤC
Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp phiên thứ hai
Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội
Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch 142/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Kế hoạch 141/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch 139/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
HƯỚNG DẪN SỐ 169 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VỀ TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.