25 Tháng Sáu 2022
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 
 
 

Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

01/03/2021 14:20   admin    1038 lần

Mẫu số 02/HNCT

(1)……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI
LẤY Ý KIẾN CỬ TRI (2)………………….

Hồi.... giờ ... ngày….. tháng….. năm ……, tại (3) ……………………………………., đã tiến hành hội nghị cử tri (2) …………………………….. để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội/đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Họ và tên người chủ trì hội nghị:………………………………….. Chức vụ ………………………..

- Họ và tên Thư ký hội nghị:…………………………………………. Chức vụ ………………………..

1. Thành phần hội nghị gồm:

+ ………………………….

+ ………………………….

+ ………………………….

- Tổng số cử tri (trong cơ quan/tổ chức/đơn vị hoặc thôn/tổ dân phố) được mời: …………………

- Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị: …………………………………………………………………….

2. Họ và tên người ứng cử:

1 …………………………….

2 …………………………….

3 …………………………….

3. Ý kiến nhận xét của cử tri đối với từng người ứng cử:

1 …………………………….

2 …………………………….

3 ……………………………

4. Hội nghị đã quyết định biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức …………………………(4)

Kết quả tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử như sau:

1………………………………

2 ……………………………...

3 ………………………………

Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người ứng cử cần phải xác minh (nếu có) (5)..............

Hội nghị kết thúc hồi:……… giờ…………….. cùng ngày.

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(ghi rõ họ tên)

 

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký tên, đóng dấu)
(ghi rõ chức vụ và họ tên)

Ghi chú: Mẫu số 02/HNCT áp dụng đối với hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (theo quy định tại Điều 45 và Điều 54 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử đang công tác (nếu có) hoặc tên xã/phường/thị trấn nơi người ứng cử cư trú.

(2) Ghi rõ "NƠI CƯ TRÚ" hoặc "NƠI CÔNG TÁC".

(3) Địa điểm tổ chức hội nghị (ghi rõ nơi cơ quan, tổ chức, đơn vị đặt trụ sở đối với hội nghị cử tri nơi công tác hoặc tên thôn, tổ dân phố đối với hội nghị cử tri nơi cư trú).

(4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(5) Ghi rõ các vụ việc đối với từng người ứng cử.

(* ) Biên bản này phải được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

 

 

Mẫu số 02/BCĐBQH-MT

(1)..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

………, ngày……tháng……năm 2021

 

BIÊN BẢN
HỌP BAN LÃNH ĐẠO DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

 

Hồi.......giờ.......phút, ngày......tháng.....năm 2021, cơ quan (tổ chức, đơn vị) (1).........đã tiến hành họp ban lãnh đạo để dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày........tháng.............năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .........(2) về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Chủ trì cuộc họp: ông (bà) ...................................Chức vụ: .................................

- Thư ký cuộc họp: ông (bà) ..................................Chức vụ: .................................

1. Thành phần dự họp: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số người được mời:.............................

- Tổng số người có mặt:........................................

2. Cuộc họp đã dự kiến giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

1..............................

2...............................

3. Ý kiến nhận xét của cuộc họp đối với từng người như sau:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Cuộc họp nhất trí dự kiến giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (kèm theo danh sách trích ngang):

1. .............................

2. .............................

5. Cuộc họp kết thúc hồi..........giờ........

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký tên)
(Ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tổ chức hội nghị hiệp thương).

(3) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(*) Biên bản này gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đã có thông báo gửi đến.

 

Mẫu số 03/BCĐBQH-MT

(1)..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

………, ngày……tháng……năm 2021

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

 

Hồi......giờ......., ngày......tháng... … năm 2021, cơ quan (tổ chức, đơn vị) (1)............đã tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo Thông báo số ........../TB-MTTQ ngày.........tháng.......năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.......................(2) về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Chủ trì hội nghị: ông (bà) ............................Chức vụ: .........................................

- Thư ký hội nghị: ông (bà) ............................Chức vụ: ........................................

1. Thành phần hội nghị: (3)

+.......................................................

+.......................................................

+.......................................................

- Tổng số người được mời:.............................

- Tổng số người có mặt:........................................

2. Hội nghị đã giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

1. .............................

2. .............................

3. Ý kiến nhận xét của hội nghị đối với từng người như sau:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Hội nghị nhất trí giới thiệu những người sau đây để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (kèm theo danh sách trích ngang)(4):

1. .............................

2. .............................

5. Hội nghị kết thúc hồi..........giờ...............

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(Ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tổ chức hội nghị hiệp thương).

(3) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(4) Danh sách trích ngang theo Mẫu số 04/BCĐBQH-MT.

(*) Biên bản này gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đã có thông báo gửi đến.

 

 

Mẫu số 04/BCĐBQH-MT

............................(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………, ngày……tháng……năm 2021

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
(Do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử)

STT

 

Họ
và tên
(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quêquán

Nơi ở hiện nay(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi công tác

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Đại biểu Quốc hội khoá

(nếu có)

Đại biểu HĐND

nhiệm kỳ

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Tên xếp theo vần chữ cái A, B, C...

(3) Nơi người được giới thiệu ứng cử đang cư trú thường xuyên.

(4) Ghi rõ nghề nghiệp đang làm, chức vụ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đang đảm nhận, hàm cấp (quân đội, công an, ngoại giao...)

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)

 

 

 
Tin liên quan
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ BẢY: NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
*HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ SÁU: TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
*HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ NĂM: TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ TƯ: VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ BA :CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ HAI - CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ
*HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ * PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
* HỎI- ĐÁP VỀ BẦU CỬ * MỤC LỤC
Tích cực chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử
Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp phiên thứ hai
Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch 142/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Kế hoạch 141/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch 139/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
HƯỚNG DẪN SỐ 169 CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VỀ TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-HĐBCQG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VỀ HƯỚNG DẪN CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HƯỚNG DẪN CÁC MẪU DẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.