25 Tháng Giêng 2021
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021
 
 
 

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân: Thực trạng và Giải pháp

23/12/2019 09:58   admin    8154 lần

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền của MTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân với các chủ trương chính sách  của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong công tác tuyên truyền cần phải nhận thấy và khắc phục như: Nội dung tuyên truyền còn nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu thông tin cá nhân, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá, lợi dụng những khó khăn, những khuyết tật, tiêu cực trong quá trình phát triển để xuyên tạc, cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa nhạy bén nắm bắt kịp thời những xu hướng phát triển của đất nước;

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2014 về “nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khắc phục những hạn chế, cần tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Mặt trận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Mặt trận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, đóng góp xây dựng Đảng, Nhà nước và xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, chính đáng của Nhân dân.

Vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số. Kịp thời phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản; đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật và phù hợp truyền thống văn hóa của dân tộc. Thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo. Phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu tranh với các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm hại lợi ích của đất nước, quyền và lợi ích của Nhân dân, của cộng đồng và của các tôn giáo.

Vận động, tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng cộng đồng vững mạnh, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chấp hành pháp luật nước sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thêm thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín… tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các thành phần đa dạng trong xã hội.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân ở địa phương thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam; tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, cụ thể:

+ Công tác tuyên truyền phải đi trước, đồng thời nâng cao tính khoa học, kịp thời, đầy đủ trong việc cung cấp thông tin cho người dân. Chủ động bám sát những diễn biến tâm trạng của nhân dân, tâm tư tình cảm, klịp thời dự báo những tình huống sẽ xảy ra trong các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cấp chính quyền.

+ Đổi mới phương pháp tiếp cận, phương pháp tuyên truyền, không rập khuôn máy móc, tùy vào đối tượng, vùng miền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, sân khấu hóa, trực quan sinh động ở khu dân cư ...để đạt được mục đích tuyên truyền cao nhất có thể.

+ Tuân thủ những chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, nguyện vọng chính đáng của đông đảo tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền, không nên tuyên truyền những vấn đề theo suy nghĩ cá nhân.

+ Quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận; cán bộ thực hiện nhiệm vụ thu thập tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Hằng năm, MTTQ tỉnh sẽ tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân trong hệ thống Mặt trận cũng như viết tin bài trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh; Cổng thông tin điện tử địa phương cũng như viết tin cho báo, đài.

+ Tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống MTTQ: Hiện tại MTTQ tỉnh đã và đang vận hành hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; mở rộng các kênh thông tin và định hướng dư luận xã hội trên các kênh thông tin và mạng xã hội: duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử MTTQ với 1500 tin bài; xây dựng và duy trì các tài khoản facebook đấu tranh chống các thế lực thù địch; sử dụng mạng zalo để kết nối với cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền các huyện...Đề nghị MTTQ các cấp cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nắm bắt tình hình nhân dân; tham gia viết các tin bài về hoạt động điển hình, nổi bật, gương người tốt, việc tốt ở địa phương mình cho Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Địa chỉ mail Ban biên tập: banbientapmtkh@gmail.com. Đt Ban Tuyên giáo: 3810311 để cung cấp tin bài, tình hình dư luận kịp thời. Chú ý hệ thống loa phát thanh, cổng thông tin điện tử địa phương. ,mạng xã hội zalo, facebookj là 1 kênh tuyên truyền hiệu quả

+ Tập trung công tác tuyên truyền miệng thông qua các vị ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng để làm công tác tuyên truyền ở địa bàn dân cư và nắm bắt tình hình nhân dân.

+ Tăng cường định hướng, xác định rõ nội dung thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; kịp thời nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Mặt trận cấp trên theo định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng cuối quý hoặc đột xuất khi có vụ việc nhạy cảm cần quan tâm. Đặc biệt năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp diễn ra trên địa bàn tỉnh, đề nghị cần tăng cường sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, cũng như ý kiến góp ý của nhân dân đối với các văn kiện đại hội...

+ Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí : Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Báo Đại đoàn kết, Cổng thông tin điện tử các địa phương...mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự... kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2019, trung bình mỗi tháng MTTQ tỉnh đều phối hợp với Đài PTTH tỉnh phát hành 1 số Chuyên mục Đại đoàn kết (thời lượng khoảng 10 – 12 phút/1 số, phát vào lúc 6h50 sáng thứ 3 và phát lại vào lúc 16h10 chiều thứ 4 của tuần thứ 3 của tháng). Ngoài ra, MTTQ các cấp đều đặn phối hợp với Đài PT-TH Khánh Hòa thực hiện trên 50 phóng sự tuyên truyền nhân các sự kiện lớn liên quan đến hoạt động MTTQ năm 2019; hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Với Báo Khánh Hòa, Báo Đại đoàn kết và Cổng thông tin điện tử ở địa phương, MTTQ các cấp đã viết 329 tin, bài trên các chuyên mục.

+ Tập hợp,phát huy việc phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành Tuyên giáo, Dân vận; định kỳ tổ chức giao ban công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền để vừa tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vừa thống nhất nội dung, biện pháp tuyên truyền. Để MTTQVN và các tổ chức thành viên thực sự là cầu nối giữa Đảng với người dân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của công tác Mặt trận từ lúc đứng lên chống giặc ngoại xâm đến xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong thời đại mới

Đ/c Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

 
Tin liên quan
TP. Nha Trang: Yêu cầu người dân và du khách tạm ngưng tắm biển
Tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19
Không có chuyện "đóng chợ" để chống dịch
Không được tự ý dùng thuốc sốt rét chloroquin để phòng Covid-19
Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng
Bộ Y tế và WHO ra khuyến cáo người dân
Cam Hải Đông: Đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
Hướng tới Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
10 lời khuyên phòng chống virus corona của bác sĩ BV Việt Đức: Điều cuối cùng quan trọng nhất nhưng người Việt ít khi tạo thành thói quen!
Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới
Việt Nam khẳng định vị thế và vai trò trong ASEAN
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Thọ phối hợp tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ "Thắm tình quân dân"
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”
Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020
Vĩnh Nguyên: Tuyên truyền phòng chống ma túy, hoạt động tín dụng đen và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm
Ủy ban MTTQ thành phố Cam Ranh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ mặt trận cơ sở năm 2019

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.