29 Tháng Mười Một 2022
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022)******Hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo******Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 
 
 

MTTQ Việt Nam thị xã Ninh Hòa với công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

10/11/2020 15:05   admin    702 lần

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên. Trong thời gian qua, MTTQ các cấp trong thị xã đã có nhiều nỗ lực cố gắng và chuyển biến tích cực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với chức năng đại diện, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia tích cực và góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khoá XIV) và Hội đồng Nhân dân 3 cấp; giới thiệu Hội thẩm Toà án Nhân dân; bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. Qua các bước hiệp thương, hầu hết những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, xã, phường do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn, giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, đảm bảo được cơ cấu, thành phần đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai. Đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 241 điểm/16.060 lượt cử tri tham dự để người ứng cử vận động bầu cử. Ngày 22/5/2016, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Công tác tổng hợp chọn lọc ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cấp Mặt trận ngày càng chú trọng, nhiều vấn đề bức xúc của cử tri đã được Mặt trận phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đã đáp ứng phần nào sự mong mỏi của Nhân dân.

Từ khi có Quyết định 217 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức CT-XH có những chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tổ chức nhiều cuộc giám sát về những vấn đề Nhân dân quan tâm như: việc huy động đóng góp xây dựng Nông thôn mới; công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; việc trợ cấp đột xuất cho Nhân dân bị ảnh hưởng do bão 12; kết quả việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; kết quả việc phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và việc thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg trên địa bàn thị xã. Qua giám sát, đã góp phần cùng chính quyền chấn chỉnh các sai sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Đối với cơ sở, hoạt động giám sát được thực hiện thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong nhiệm kỳ qua với 27 Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát trên 202 vụ việc, có 17 ý kiến kiến nghị chính quyền cùng cấp và thu hồi 11.100.000 đồng và 75 m2 đất, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát trên 540 công trình XDCB ở địa phương, có trên 75 ý kiến kiến nghị chủ đầu tư, đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng ở cơ sở.

Giám sát công trình bê tông nông thôn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Trung

 

Trong quá trình tham gia quản lý nhà nước theo luật định, Mặt trận và các tổ chức CT-XH đã phản biện và góp ý các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ở cơ sở, Mặt trận triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó góp phần thay đổi nhận thức Nhân dân về vai trò chủ thể trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, các chương trình kinh tế- xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn thị xã. Những góp ý, ý kiến phản biện được chính quyền quan tâm ghi nhận, tạo mối quan hệ phối hợp, xây dựng tích cực theo như tinh thần Quyết định số 642-QĐ/TU, ngày 30/6/2016 của Thị ủy Ninh Hòa ban hành quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong thị xã theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Cùng với Nhân dân, cán bộ trong hệ thống Mặt trận, tổ chức CT-XH giám sát thường xuyên hoạt động của chính quyền các cấp; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Kế hoạch số 70-KH/TU của Thị ủy thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

Thông qua công tác tiếp công dân, xử lý các đơn thư và hòa giải ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thị xã đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tập trung tuyên truyền pháp luật nhất là các điều luật liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân. Đơn thư của công dân, khi gửi đến Mặt trận đều được xem xét, nghiên cứu nghiêm túc và xử lý, phân loại và chuyển đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đồng thời, qua tiếp dân Mặt trận các cấp còn tích cực tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan. Hầu hết cán bộ Mặt trận và đoàn thể là thành viên nồng cốt của 188 tổ hòa giải ở cơ sở, trong nhiệm kỳ qua có trên 300 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân được hòa giải thành ở tại khu dân cư, hạn chế đơn thư vượt cấp, góp phần ổn định xã hội.

Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ tổ hòa giải năm 2020 tại xã Ninh Phụng

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có những khó khăn, hạn chế nhất định. Đó là, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận chưa rộng khắp, tâm lý e ngại; công tác giám sát của Mặt trận đối với hoạt động của chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên cùng cấp còn yếu; hoạt động phản biện chưa rõ nét, còn mang tính hình thức, chủ yếu là góp ý, chưa tiến hành phản biện thông qua hội nghị chuyên đề có sự tham gia các chuyên gia, Ban tư vấn.

Để thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cần tập trung đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, phát huy vai trò đại diện trong việc tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mở rộng dân chủ cơ sở để người dân thực sự là chủ thể trong các chương trình kinh tế-xã hội nhất là xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức diễn đàn Nhân dân để làm cơ sở xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và hiệu lực trong công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định pháp luật và chủ trương của Đảng, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thị xã.

Mặt trận và các đoàn thể cần chọn một số việc làm cụ thể, thiết thực, có lợi cho Nhân dân, cộng đồng (giảm tối đa việc làm chạy theo thành tích), đặc biệt là thái độ hưởng ứng của Nhân dân để triển khai thực hiện để Nhân dân đóng góp sức mình tham gia và thụ hưởng. Cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phải tâm huyết, có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng vận động quần chúng.

Với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, chung sức, chung lòng, cộng đồng trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã sẽ cụ thể hóa Nghị quyết đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ về công tác “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững, góp phần xây dựng quê hương Ninh Hòa giàu, đẹp, văn minh và hội nhập.

Thanh Mỹ

 

 

 
Tin liên quan
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường Phước Long tiến hành giám sát 03 công trình
Diên Tân: Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất Huyện Diên Khánh giai đoạn 2021 – 2030
Diên Sơn: Giám sát công tác khám chữa bệnh của Trạm y tế và giám sát công tác cán bộ
Diên Khánh: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp
Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn thị xã Ninh Hòa
Phản biện xã hội đối với kế hoạch xây dựng chương trình Nông thôn mới Nâng cao năm 2021 của xã Diên Điền
Hội nghị phản biện xã hội về “Đồ án Quy hoạch 1/2000 Cụm Công nghiệp Diên Thọ”
Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xã Diên An: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu
Mặt trận và các đoàn thể xã Diên Tân thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
Diên Khánh: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW
Vĩnh Nguyên: Giám sát việc thu, chi các quỹ của UBND phường
Diên Điền: Giám sát việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2020
Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xã Diên Thọ giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên
Xã Diên Điền: Giám sát việc chi trả chế độ hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid-19
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Thọ giám sát chi trả hỗ trợ cho đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Xã Diên Sơn: Giám sát việc hỗ trợ nhóm đối tượng lao động tự do và hộ kinh doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822955 - 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.