Nội dung văn bản
Ký hiệu 37/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04-02-2020
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Kế hoạch học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ tỉnh
Loại văn bản Hướng dẫn, Kế hoạch
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:  37/KH-MTTQ-BTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Khánh Hòa, ngày 04 tháng  02  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,

  • xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU-KH/TU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về Học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 20 –CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

-  MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch học tập, triển khai cụ thể Chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Chương trình thống nhất hành động, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động, tiếp tục kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từ trước tới nay, đồng thời lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới nội dung của chuyên đề.

- Việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 phải gắn với thực hiện các Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, đăng ký thực hiện nội dung của chuyên đề năm 2020

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với cấp ủy Chi bộ cơ quan tổ chức cho 100% cán bộ, công chức MTTQ các cấp được học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2020.

- Sau học tập, tổ chức cho 100% cán bộ Mặt trận các cấp chọn một nội dung cụ thể gắn với chuyên đề 2020 đăng ký tự giác làm theo (theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh tại Công văn số 2642/SNV-BTĐKT ngày 22/11/2019). Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc, trong tiếp xúc với nhân dân và trong phong cách lãnh đạo. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể như: tinh thần trách nhiệm, chống quan liêu; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, háo danh, tị nạnh, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

- Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu Chuyên đề cho các tầng lớp nhân dân ở từng đơn vị, địa bàn dân cư phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả

- Triển khai hiệu quả Đề án 01/ĐA-MTTQ-BTT về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của cơ quan đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài, các tổ chức thành viên, thông qua đội ngũ báo cáo viên, người có uy tín trong cộng đồng tăng cường tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình tiêu biểu, những cách làm, mô hình hay, sáng tạo trong hệ thống mặt trận về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện truyền thông, chuyên mục Học tập và làm theo Bác trên Trang thông tin điện tử Mặt trận, trong các Hội nghị Ủy ban MTTQ các cấp, sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt khu dân cư, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, các lớp tuyên truyền, trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) để cổ vũ, động viên, nhân rộng trong toàn hệ thống.

3. Vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

-  MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh, chú trọng đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng bà con Khánh Hòa ở nước ngoài theo hướng ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở.

Khích lệ, động viên từng hộ gia đình, dòng họ, cụm dân cư tăng cường phát huy tình làng, nghĩa xóm, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Mỗi cán bộ mặt trận cơ sở và Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu, tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư. Đồng thời chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ khối đại đoàn kết của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và thông tin xấu, độc trên Internet.

- Tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ, duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử MTTQ, sử dụng mạng zalo để kết nối với cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền các huyện..Chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, tập trung ở các địa bàn có liên quan đến dự án, tình hình, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp. Kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cũng như theo dõi, giám sát, công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết, góp phần thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam và tạo sự đồng thuận xã hội.

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động do MTTQ phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất lao động, hội nhập quốc tế”, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, phát huy truyền thống Đền ơn đáp nghĩa, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, mua bán người, tham gia bảo đảm an toàn trật tự giao thông,.. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ cứu trợ, vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, phát động Tháng triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, những hộ dân bị thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công, cán bộ và chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới hải đảo...

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

4. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

 - MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng tổ chức giám sát, phản biện xã hội năm 2020 những vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương như an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới… theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 - Chú trọng giám sát công tác cán bộ và việc nêu gương, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên, đặc biệt là ở nơi cư trú theo Công văn số 1888-CV/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII.

- MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, phố biến, vận động nhân dân chấp hành luật, xây dựng chính sách, pháp luật; tập trung góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian… theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (năm 2013); Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- MTTQ các cấp phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân, triển khai hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

-  MTTQ các cấp tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ở các khu dân cư; tiếp tục tích cực, tiên phong trong việc vận động Nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”; vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời; xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về việc định kỳ người đứng đầu cơ quan chủ trì tiếp công dân định kỳ hàng tháng; Giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Nâng cao hiệu quả chuyên mục “Diễn đàn tiếng nói Nhân dân” trên Trang thông tin điện tử MTTQ.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện đăng ký, cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ. Lấy kết quả học tập, đăng ký, làm theo  làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ công chức, phân loại đảng viên và của MTTQ các cấp.

- Thường xuyên giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, đảng viên, đề cao vai trò giám sát đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách của nhà nước, về hành vi khi làm việc, tiếp xúc với Nhân dân. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, đảng viên để giáo dục nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời cũng như có biện pháp xử lý nghiêm minhcác hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, công tác Mặt trận hàng năm.

III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Ban Tuyên giáo MTTQ Việt Nam tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng có trách nhiệm tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

 - Ban Dân chủ Pháp luật MTTQ Việt Nam tỉnh: Tham mưu xây dựng lồng ghép việc triển khai thực hiện kế hoạch này với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, gửi Kế hoạch thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo).

- Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Theo dõi, kiểm tra, nắm bắt các tập thể, cá nhân, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, kịp thời báo cáo, giới thiệu về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, gửi tin bài trên Trang thông tin điện tử tỉnh để có biện pháp tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời.

- Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề năm 2020 về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6/2020; báo cáo năm gửi trước ngày 30/11/2020) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Ban TT UBTWMTTQ Việt Nam;          

- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- UBMTTQ huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Huỳnh Mộng Giang

 

 

 

 

 

 

Các văn bản khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.