Nội dung văn bản
Ký hiệu 36/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04-02-2020
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ tỉnh
Loại văn bản Hướng dẫn, Kế hoạch
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA

BAN THƯỜNG TRỰC

 
   

Số: 36 /KH-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

           

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-MTTW-BTT, ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường Trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kế hoạch phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020; Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần thống nhất định hướng nhận thức tạo đồng thuận xã hội. Vận động nhân dân tham gia tuyên truyền và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và hương ước, quy ước.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTPBPL; thực hiện hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức TTPBPL có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư; phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của công dân.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTPBPL; gắn công tác TTPBPL với các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp năm 2020.

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động; đảm bảo sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên cùng cấp trong việc thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

- Lựa chọn nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; tổ chức, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở, Luật tín ngưỡng tôn giáo và các luật, pháp lệnh mới ban hành như: Bộ luật Lao động 2019; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự...

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Tổ chức được các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn; phát hành các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan. Lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

1.2. Mặt trận Tổ quốc các cấp lựa chọn nội dung giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2020 và năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tập trung một số dự án như: Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính...

- Thời gian thực hiện: Cả năm theo tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh đối với các dự thảo văn bản pháp luật.

- Sản phẩm: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo văn bản; dự thảo văn bản được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, báo chí hoặc được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

1.3. Tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Ban hành văn bản hướng dẫn, nội dung pháp luật được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

1.4. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của MTTQ tỉnh về tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT, ngày 31/12/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa về triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Ban hành văn bản hướng dẫn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền nội dung pháp luật, đưa tin, bài viết, phóng sự, văn bản kiến nghị (nếu có),lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

1.5. Tuyên truyền phối hợp vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động. Tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Tổ chức được hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn; phát hành được các tài liệu tập bồi dưỡng, huấn nghiệp vụ; các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan, lồng ghép phù hợp trong các hoạt động khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

1.6. Triển khai công tác tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam đến địa bàn khu dân cư.

- Ban hành hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020

+ Thời gian ban hành: Quý III năm 2020.

- Triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2020 (cao điểm từ 01/11 đến 30/11/2020).

+ Sản phẩm: Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức (hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản pháp luật; lồng ghép vào việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ động trực quan thông qua pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu).

1.7.Tiếp tục triển khai nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật, phấn đấu 100% khu dân cư có mô hình tư vấn, tuyên truyền pháp luật (tổ tư vấn pháp luật; câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; hoặc khu dân cư có “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; mô hình “Ba không” (không có người sử dụng ma túy, không có người vi phạm an toàn giao thông, không có người vướng vào tệ nạn xã hội), mô hình “khu dân cư tiên tiến” …)

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật; các mô hình chấp hành pháp luật.

 2. Về hòa giải ở cơ sở

2.1. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; cung cấp tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Tổ chức được các hội nghị tọa đàm, hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn được; phát các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; các phương tiện truyền thông đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan.

2.2. Tiếp tục hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Phát hành được các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; các phương tiện truyền thông đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; các đề xuất kiến nghị.

2.3. Tiếp tục tham gia có hiệu, quả hướng dẫn thủ tục yêu cầu tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

2.4. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

2.5. Khuyến khích, động viên, vận động những người đã làm công tác pháp luật nay nghỉ hưu tại địa phương tham gia hòa giải viên tại cơ sở.

2.6. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cùng cấp tăng cường kiểm tra việc thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2.7. Tập hợp, đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 - Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân tích cực tham gia vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp triển khai công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo chức năng của mình; theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, tập hợp phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở để kịp thời kiến nghị xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

- Sản phẩm: Các hội nghị phổ biến, tập huấn được tổ chức; tài liệu tập huấn nghiệp vụ được phát hành; các phương tiện truyền thông đưa tin, bài, phóng sự về các nội dung có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận, căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hệ thống tổ chức mình.

2. Triển khai công tác tuyên truyền pháp luật gắn với việc tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.

3. Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Kế hoạch này.

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch, lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp với tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện kèm bảng tổng hợp số liệu về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - pháp luật, địa chỉ email: bandcplmtkh@gmail.com).

5. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo Luật ngân sách nhà nước, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- UBTWMTTQVN (để báo cáo);                                           CHỦ TỊCH

- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các tổ chức thành viên;

- Sở Tư pháp;

- UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố;                                (Đã ký)

- Văn phòng, các Ban UBMT tỉnh;

- Lưu: VT, DCPL.                                                      

                                                                                            Trần Ngọc Thanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.