Nội dung văn bản
Ký hiệu 251/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 08-05-2019
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ tỉnh
Loại văn bản Hướng dẫn, Kế hoạch
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA

BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

Số: 251/KH-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
Khánh Hòa, ngày  08 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa vềxây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống

Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn số 123/HD-MTTW-BTT ngày 21/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQViệt Namvề công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam năm 2019; Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 7/12/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòavề học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhxây dựng Kế hoạchtriển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TUtrong hệ thống MTTQ trên địa bàn tỉnh như sau:

I.MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hệ thống MTTQ Việt Nam trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.Kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên,  phát huy vai trò của MTTQ trong việc củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

        -  Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộđảng viên.Gắn việc xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ với việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về quy định giám sát của MTTQViệt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW

-Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức MTTQ các cấp được học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề hàng năm. Sau học tập, tổ chức cho 100% cán bộ Mặt trận các cấp đăng ký tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” tại Hướng dẫn số 101/HD-MTTW-BTT, ngày 23/7/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chú ý nội dung đăng ký thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày, trong nhiệm vụ chuyên môn, trong quan hệ, tiếp xúc với Nhân dân trên tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”; đồng thời tự giác khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

-Trong năm 2019, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 07/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

-Hình thức, thời gian tổ chức quán triệt, học tập: Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức để lựa chọn hình thức học tập phù hợp. Có thể lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể định kỳ, chương trình tập huấn, bồi dưỡng,các hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng hoặc các hội nghị triển khai nhiệm vụ hàng năm, tổ chức tọa đàm, gặp mặt giao lưu văn hóa, văn nghệ….nhân các dịp sơ, tổng kết công tác Mặt trận, kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11.

2. Công tác tuyên truyền

- Triển khai hiệu quả Đề án 01/ĐA-MTTQ-BTT về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ,đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì. Tăng cường tuyên truyền tại các buổi họp Nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại các khu dân cư. Vận động cán bộ,đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực học tập và làm theo lời Bác, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

- Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các cơ quan báo, đài, tăng cường tuyên truyền các tin, bài, phóng sự nhằmbiểu dương trên các phương tiện truyền thông, Trang thông tin điện tử Mặt trận những gương điển hình tiêu biểu, những cách làm, mô hình hay, sáng tạo trong hệ thống mặt trận về thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cổ vũ, động viên, nhân rộng trong toàn hệ thống.

3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương

- Thực hiện Công văn 1027-CV/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát những vụ việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương.

- Triển khai hiệu quả Hướng dẫn số 30-HD/TGTU ngày 19/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên, với ngành chức năng và Tổ công tác vận động giải phóng mặt bằng làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền cung cấp thông tin để Nhân dân đồng thuận với các chủ trương của tỉnh về việc triển khai các dự án trên địa bàn.

- Mặt trận các cấp thường xuyên đi cơ sở, thăm hỏi, lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp Nhân dân, tổng hợp và phản ánh thông qua báo cáo tình hình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân và tổng hợp ý kiến của Nhân dân định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. Kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cũng như theo dõi, giám sát, công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết, góp phần thực hiện quyền làm chủ củaNhân dân thông qua MTTQ Việt Nam và tạo sự đồng thuận xã hội.

         - MTTQ các cấp phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân, triển khai hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thông qua đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo đông người và kéo dài.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời; xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về việc định kỳ người đứng đầu cơ quan chủ trì tiếp công dân định kỳ hàng tháng; Giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Đồng thời thường xuyên nâng cao chất lượng, phương tiện, năng lực chuyên môn bộ phận tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, duy trì hiệu quả chuyên mục “Diễn đàn tiếng nói Nhân dân” trên Trang thông tin điện tử MTTQ. Tăng cường tập hợp và phát huy vai trò những người tiêu biểu, người có uy tín ở cơ sở để động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực.

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Về xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân:

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.Cán bộ, công chức, người đứng đầu MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu trong việc học tập, tu dưỡng, tôn trọng Nhân dân làm gương cho cán bộ, công chức noi theo. Từng cán bộ làm công tác Mặt trận liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc, trong ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

+ Làm tốt công tác kiện toàn công tác tổ chức của MTTQ các cấp theo Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQViệt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thiện, phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện.

+ Chú trọng công tác lựa chọn, tập huấn, đào tạo cán bộ mặt trận phải luôn hiểu sâu và nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phải có hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực và chuyên sâu một số lĩnh vực chuyên môn, nắm vững quy chế về phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; có năng lực vận động, trao đổi, thuyết phục quần chúng, có thái độ giao tiếp hòa nhã, lịch sự, thân ái, có khả năng tiếp xúc và làm việc được với nhiều đối tượng, tầng lớp Nhân dân

+ Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực MTTQ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí  giai đoạn 2018 -2020, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng ở các khu dân cư; tiếp tục tích cực, tiên phong trong việc vận động Nhân dânthực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”; vận động, hướng dẫn các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng giám sát đối với cán bộ, công chức và đảng viên có chức vụ trong các cơ quan nhà nước, đảng viên sinh hoạt 76 nhằm phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, gương mẫu, gắn bó với Nhân dân.

+Triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, giám sát trách nhiệm nêu gương. Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

- Về phát huy dân chủ:

        + MTTQ các cấp tiếp tục triển khai cóhiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQViệt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQvà các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt vàcán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, nơi thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân theo Công văn số 1888-CV/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quyết định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của MTTQViệt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

        - Về chăm lo cho đời sống Nhân dân:

+ Tiếp tục tuyên truyền phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân lồng ghép triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động do MTTQ phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất lao động, hội nhập quốc tế”, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo, phát huy truyền thống Đền ơn đáp nghĩa, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, mua bán người, tham gia bảo đảm an toàn trật tự giao thông,.. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

+ Phát động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ cứu trợ, vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, phát động Tháng triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, những hộ dân bị thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công, cán bộ và chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới hải đảo... Đồng thời khích lệ, động viên từng hộ gia đình, dòng họ, cụm dân cư tăng cường phát huy tình làng, nghĩa xóm, gắn kết các lực lượng với Nhân dân trên địa bàn. Mỗi cán bộ mặt trận cơ sở và Trưởng Ban công tác mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư.

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQxây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện đăng ký, cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ.Công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng đánh giá đúng thực chất công tác chỉ đạo triển khai, kết quả thực hiện của người đứng đầu và từng cá nhân trong cơ quan, địa phương.

-Lấy kết quả học tập, đăng ký, làm theo, xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ công chức, phân loại đảng viên và của MTTQ các cấp.

-Thường xuyên giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, đảng viên, đề cao vai trò giám sát đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách của nhà nước, về hành vi khi làm việc, tiếp xúc với Nhân dân. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, đảng viên để giáo dục nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời cũng như có biện pháp xử lý nghiêm minhcác hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW.

-Thường xuyên làm tốt công tác gặp mặt, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm mới, sáng tạo hiệu quả trong học tập, làm của những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận trongNhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng bền chặt.

-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, công tác Mặt trận hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáoMTTQ Việt Nam tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng có trách nhiệm tham mưu BanThường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

2. Ban Dân chủ Pháp luật MTTQ Việt Nam tỉnh: Tham mưu xây dựng lồng ghép việc triển khai thực hiện kế hoạch này với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQvà các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố

- Nghiên cứu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Tập trung vào nội dung trọng tâm là xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động hàng năm, gắn với các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động, với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Nghị Quyết Đại hội lần thứ IX MTTQViệt Nam. Định kỳ 6 tháng, 1 năm xây dựng báo cáo gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo yêu cầu.

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện của địa phương, MTTQ các cấp cần xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong làm việcgần dân, tôn trọng, lắng nghe và đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc; “nói đi đôi với làm”; lựa chọn những vấn đề còn tồn tại có liên quan tới ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân để tập trung giải quyết.

-Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt các tập thể, cá nhân, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, kịp thời báo cáo, giới thiệu về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để có biện pháp tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời.

Trên đây là hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sốngNhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                   

- UBTW MTTQVN;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- BTT MTTQ các huyện,thị,tp;

- Lưu VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Thanh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.