01 Tháng Hai 2023
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO******Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

Nội dung văn bản
Ký hiệu 840/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23-09-2021
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ tỉnh
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIÊT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:   840  /MTTQ-BTT

            V/v hướng dẫn triển khai tổ chức                 Ngày Pháp luật năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày  23  tháng 9 năm 2021

                                              

Kính gửi:

 

- Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

                             

Thực hiện Công văn số 2896/MTTW-BTT, ngày 08/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 với các nội dung, hình thức và thời gian phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN

1. Nội dung                                                    

Căn cứ điều kiện thực tế ở địa phương và tình hình dịch bệnh COVID-19, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 cho phù hợp và tập trung vào một số nội dung sau:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên, sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm... và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhất là tại các khu dân cư.  

- Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm của mình chủ động hướng dẫn trong hệ thống, tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đông đảo đời sống Nhân dân như pháp luật về hôn nhân và gia đình; về đất đai; về an toàn giao thông; về xử lý vi phạm hành chính, về xử lý hình sự…góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

2. Hình thức

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật như tổ chức các hội nghị trực tuyến; đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và địa phương; truyền thông ở cơ sở; phát huy tối đa hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn và các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tăng cường lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật  trong dịp tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt       Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) ở các khu dân cư.

- Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, pa- nô, băng rôn, khẩu hiệu như:

+ “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng  hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

+ “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;

+ Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

3. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021 cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, tập trung tuyên truyền bắt đầu từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 18/11/2021.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai, hưởng ứng, tuyên truyền Ngày pháp luật năm 2021 tại cơ quan, đơn vị mình, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

2. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hướng dẫn tại công văn này, căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 với nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả kèm biểu mẫu gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ - Pháp luật, địa chỉ Email: bandcplmtkh@gmail.com) trước ngày 10/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Lưu:  VT, DCPL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Mộng Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các văn bản khác

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Audemars Piguet replica watches
Bell & Ross replica watches
franck muller replica watches
omega replica watches
panerai replica watches