24 Tháng Sáu 2021
KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2021)*** KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP (19/5/1941-19/5/2021)****** BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 LÀ NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN *****CỬ TRI KHÁNH HÒA TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021- 2026 ***SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI TIÊU BIỂU VỀ ĐỨC, TÀI XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG VÀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN BẦU VÀO QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 
 
 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18: "Bước đầu đã giảm được 17 đầu mối cấp phòng thuộc ban, ngành, sở…"

09/12/2018 18:04   admin    862 lần

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.


- Xin ông cho biết những kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện nghị quyết?

 


- Sau 1 năm thực hiện nghị quyết, các cấp ủy đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 81 ngày 9-4-2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình thực hiện cụ thể, đúng quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được tổ chức bài bản, nghiêm túc. Toàn tỉnh đã tổ chức 475 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 45.876 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự, đạt 89,83%. Hầu hết đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, giải pháp và tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhất là những nội dung cần làm ngay, bước đầu đã thu gọn đầu mối, gắn với tinh giản biên chế, phân định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để thực hiện từ ngày 1-1-2019; đã hoàn tất việc chuyển giao nhiệm vụ, biên chế, cơ sở vật chất của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý. Tỉnh cũng đang chỉ đạo các địa phương rà soát và xây dựng đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện và dự kiến thực hiện từ năm 2019. Đến nay, 8/8 huyện, thị, thành ủy đã bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (trừ huyện Trường Sa). Việc thực hiện quy định về số lượng cấp phó lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức trong hệ thống Đảng, đoàn thể, Nhà nước theo đúng quy định khung của Trung ương và giảm hơn so với quy định…


Triển khai Quy định 04 ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo đúng tinh thần của Trung ương “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm số lượng đầu mối bên trong của mỗi đơn vị”. Theo đó, tỉnh đã tiên phong thực hiện giảm số lượng đầu mối bên trong ở mỗi cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy ít hơn 1 đầu mối so với quy định khung của Quy định 04. Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ 5 giảm còn 3 đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ 6 còn 4 đơn vị, Văn phòng Tỉnh ủy từ 7 còn 5 đơn vị, Ban Dân vận Tỉnh ủy từ 4 còn 2 đơn vị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ 5 còn 3 đơn vị, Ban Nội chính Tỉnh ủy từ 3 còn 2 đơn vị. Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã giảm 17 đầu mối cấp phòng thuộc ban, ngành, sở, đơn vị cấp tỉnh (khối Đảng giảm 11, khối chính quyền giảm 6); giảm 13 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp, trong đó có 8 đầu mối trực thuộc đơn vị sự nghiệp tuyến huyện. Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp cấp huyện đang tiến hành sắp xếp, tinh gọn đầu mối đảm bảo giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương. Năm 2018, toàn tỉnh tinh giản 33 biên chế hành chính, trong đó giảm 12 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giản 599 biên chế sự nghiệp, trong đó giảm 38 biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy.


- Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông?


- Bên cạnh những kết quả tích cực nói trên, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đạt được như kế hoạch Tỉnh ủy đề ra vì đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều con người, tổ chức nên trong quá trình sắp xếp có một số khó khăn nhất định và cần phải thận trọng, làm từng bước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nhiều chủ trương, mô hình mới, khó triển khai cùng lúc nên chưa mạnh dạn, có tâm lý lo ngại xáo trộn như việc thực hiện chủ trương thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước, cơ quan Đảng và MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng… Khối lượng công việc rất lớn, lại triển khai trong khoảng thời gian ngắn, trong khi đội ngũ cán bộ còn có những bất cập cả về số lượng và chất lượng tham mưu nên việc triển khai thực hiện mới đạt được một số kết quả nhất định. Việc đảm bảo nguồn lực cho cơ quan được phân cấp, ủy quyền để triển khai các nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền vẫn chưa thực sự hiệu quả. Việc giao bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền trong điều kiện tinh giản biên chế như hiện nay rất khó thực hiện, trong khi Trung ương đã yêu cầu chấm dứt, không thực hiện đối với việc ký hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế được giao để hỗ trợ công việc chuyên môn. Những khó khăn, vướng mắc nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện nghị quyết.


- Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết trong năm 2019, tỉnh đề ra những nhiệm vụ gì, thưa ông?


- Năm 2019, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và theo lộ trình đã đề ra trong Kế hoạch số 81 của Tỉnh ủy; rà soát, sắp xếp, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành ở cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp phó các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cho phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh và yêu cầu, quy định của Trung ương. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức ở các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, cắt giảm số ban, phòng và tương đương có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, chồng chéo; sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả; lãnh đạo, đề xuất thực hiện chủ trương thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước, cơ quan Đảng và MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện với những nơi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Trong năm 2019, sẽ thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo thành 1 đơn vị; xây dựng đề án, tổ chức sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; hợp nhất, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có chức năng tương đồng và sáp nhập các trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi… trên địa bàn cấp huyện thành một đầu mối; chuyển đổi 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao thành công ty cổ phần…


- Xin cảm ơn ông!

Theo Báo Khánh Hòa
 
Tin liên quan
Hội Cựu chiến binh các sở ban ngành đoàn thể II: Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội
Kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Chào mừng Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" tỉnh lần thứ VI (2014 - 2019) và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2019): Đẩy mạnh thi đua, xây dựng hội vững mạnh
Thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh hơn 45 tỷ đồng
Chỉ số hài lòng ở các sở, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện: Đã được cải thiện
Phải làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
Kinh nghiệm quốc tế về phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết văn nghệ sĩ tiêu biểu
Gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão
Sát cánh cùng người dân chống lũ
Trao hỗ trợ cho gia đình có người chết và bị thương do bão
Khẩn trương báo cáo tình hình thiệt hại của bão số 8 và số 9
Nha Trang: Chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2018
Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) Doanh nhân Khánh Hòa: Đồng hành cùng sự phát triển
Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội truyền thống kháng chiến cứu nước
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy

Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép: Số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/01/2018
Trưởng Ban biên tập: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3810311 - Fax: 0258.3810503 - Email: banbientapmtkh@gmail.com
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa" hoặc
"www.mattrankhanhhoa.org.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.